dayName = new Array ("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy")
monName = new Array ("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12")
now = new Date ;
gio = now.getHours();

if (gio == 20) {
document.write ("<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><div class='dark-mode-note'><i class='fa fa-moon-o' aria-hidden='true'></i> Bạn đang ở chế độ Dark Mode. Chế độ này sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn !</div></b:if><style>body {background: #171c25!important} #leftmenu ul li {color: #ededed!important} #leftmenu ul li:hover{color: #000!important} #leftmenu h9 {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li:hover {color: #000!important} a:link, a:visited {color: #4976d1} .post {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: none!important} .snippets {color: #e6e6e6!important} .post-body {color: #e6e6e6!important} h1.post-title, .chu-de {color: #e6e6e6!important} .post-status, .tkn-post-contact {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .tkn-title-post {border: 1px solid #313438!important; background: #313438!important; color: #e6e6e6!important} .sttcontact {color: #e2e2e2!important; background: #313438!important} .sidebar h2, .sidebar h3 {color: #e6e6e6!important; background: rgba(0,0,0,.2)!important} #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .thong-tin h1, .thong_tin ul li p, #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content, i.icon-fb, subs {color: #e6e6e6!important} .congcupost a, .congcupost a, .dropdown-link, .thich-mau-toi {color: #898f9c!important} .sidebar .popular-posts ul li{border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important} .ttthem .tieude {color: #e6e6e6!important} .img-thumbnail, .hoveranh .ttthem {border: 1px solid #3e4247!important} #comments {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important } .comment_body {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .comment_body p, .comment_reply {color: #e6e6e6!important} .react{border-bottom: 1px solid #3e4247!important} headert {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .topBar_message {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -113px!important; opacity: 1!important;} .topBar_friend {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -150px!important; opacity: 1!important;} .topBar_notification {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -250px!important; opacity: 1!important;} .topBar_lock {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important ;background-position: 0 -350px!important; opacity: 1!important;} .topBar_arrow {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -468px!important; opacity: 1!important;}</style>")
}

if (gio == 21) {
document.write ("<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><div class='dark-mode-note'><i class='fa fa-moon-o' aria-hidden='true'></i> Bạn đang ở chế độ Dark Mode. Chế độ này sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn !</div></b:if><style>body {background: #171c25!important} #leftmenu ul li {color: #ededed!important} #leftmenu ul li:hover{color: #000!important} #leftmenu h9 {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li:hover {color: #000!important} a:link, a:visited {color: #4976d1} .post {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: none!important} .snippets {color: #e6e6e6!important} .post-body {color: #e6e6e6!important} h1.post-title, .chu-de {color: #e6e6e6!important} .post-status, .tkn-post-contact {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .tkn-title-post {border: 1px solid #313438!important; background: #313438!important; color: #e6e6e6!important} .sttcontact {color: #e2e2e2!important; background: #313438!important} .sidebar h2, .sidebar h3 {color: #e6e6e6!important; background: rgba(0,0,0,.2)!important} #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .thong-tin h1, .thong_tin ul li p, #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content, i.icon-fb, subs {color: #e6e6e6!important} .congcupost a, .congcupost a, .dropdown-link, .thich-mau-toi {color: #898f9c!important} .sidebar .popular-posts ul li{border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important} .ttthem .tieude {color: #e6e6e6!important} .img-thumbnail, .hoveranh .ttthem {border: 1px solid #3e4247!important} #comments {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important } .comment_body {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .comment_body p, .comment_reply {color: #e6e6e6!important} .react{border-bottom: 1px solid #3e4247!important} headert {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .topBar_message {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -113px!important; opacity: 1!important;} .topBar_friend {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -150px!important; opacity: 1!important;} .topBar_notification {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -250px!important; opacity: 1!important;} .topBar_lock {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important ;background-position: 0 -350px!important; opacity: 1!important;} .topBar_arrow {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -468px!important; opacity: 1!important;}</style>")
}
if (gio == 22) {
document.write ("<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><div class='dark-mode-note'><i class='fa fa-moon-o' aria-hidden='true'></i> Bạn đang ở chế độ Dark Mode. Chế độ này sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn !</div></b:if><style>body {background: #171c25!important} #leftmenu ul li {color: #ededed!important} #leftmenu ul li:hover{color: #000!important} #leftmenu h9 {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li:hover {color: #000!important} a:link, a:visited {color: #4976d1} .post {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: none!important} .snippets {color: #e6e6e6!important} .post-body {color: #e6e6e6!important} h1.post-title, .chu-de {color: #e6e6e6!important} .post-status, .tkn-post-contact {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .tkn-title-post {border: 1px solid #313438!important; background: #313438!important; color: #e6e6e6!important} .sttcontact {color: #e2e2e2!important; background: #313438!important} .sidebar h2, .sidebar h3 {color: #e6e6e6!important; background: rgba(0,0,0,.2)!important} #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .thong-tin h1, .thong_tin ul li p, #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content, i.icon-fb, subs {color: #e6e6e6!important} .congcupost a, .congcupost a, .dropdown-link, .thich-mau-toi {color: #898f9c!important} .sidebar .popular-posts ul li{border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important} .ttthem .tieude {color: #e6e6e6!important} .img-thumbnail, .hoveranh .ttthem {border: 1px solid #3e4247!important} #comments {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important } .comment_body {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .comment_body p, .comment_reply {color: #e6e6e6!important} .react{border-bottom: 1px solid #3e4247!important} headert {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .topBar_message {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -113px!important; opacity: 1!important;} .topBar_friend {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -150px!important; opacity: 1!important;} .topBar_notification {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -250px!important; opacity: 1!important;} .topBar_lock {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important ;background-position: 0 -350px!important; opacity: 1!important;} .topBar_arrow {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -468px!important; opacity: 1!important;}</style>")
}
if (gio == 23) {
document.write ("<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><div class='dark-mode-note'><i class='fa fa-moon-o' aria-hidden='true'></i> Bạn đang ở chế độ Dark Mode. Chế độ này sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn !</div></b:if><style>body {background: #171c25!important} #leftmenu ul li {color: #ededed!important} #leftmenu ul li:hover{color: #000!important} #leftmenu h9 {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li:hover {color: #000!important} a:link, a:visited {color: #4976d1} .post {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: none!important} .snippets {color: #e6e6e6!important} .post-body {color: #e6e6e6!important} h1.post-title, .chu-de {color: #e6e6e6!important} .post-status, .tkn-post-contact {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .tkn-title-post {border: 1px solid #313438!important; background: #313438!important; color: #e6e6e6!important} .sttcontact {color: #e2e2e2!important; background: #313438!important} .sidebar h2, .sidebar h3 {color: #e6e6e6!important; background: rgba(0,0,0,.2)!important} #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .thong-tin h1, .thong_tin ul li p, #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content, i.icon-fb, subs {color: #e6e6e6!important} .congcupost a, .congcupost a, .dropdown-link, .thich-mau-toi {color: #898f9c!important} .sidebar .popular-posts ul li{border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important} .ttthem .tieude {color: #e6e6e6!important} .img-thumbnail, .hoveranh .ttthem {border: 1px solid #3e4247!important} #comments {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important } .comment_body {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .comment_body p, .comment_reply {color: #e6e6e6!important} .react{border-bottom: 1px solid #3e4247!important} headert {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .topBar_message {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -113px!important; opacity: 1!important;} .topBar_friend {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -150px!important; opacity: 1!important;} .topBar_notification {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -250px!important; opacity: 1!important;} .topBar_lock {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important ;background-position: 0 -350px!important; opacity: 1!important;} .topBar_arrow {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -468px!important; opacity: 1!important;}</style>")
}
if (gio == 0) {
document.write ("<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><div class='dark-mode-note'><i class='fa fa-moon-o' aria-hidden='true'></i> Bạn đang ở chế độ Dark Mode. Chế độ này sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn !</div></b:if><style>body {background: #171c25!important} #leftmenu ul li {color: #ededed!important} #leftmenu ul li:hover{color: #000!important} #leftmenu h9 {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li:hover {color: #000!important} a:link, a:visited {color: #4976d1} .post {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: none!important} .snippets {color: #e6e6e6!important} .post-body {color: #e6e6e6!important} h1.post-title, .chu-de {color: #e6e6e6!important} .post-status, .tkn-post-contact {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .tkn-title-post {border: 1px solid #313438!important; background: #313438!important; color: #e6e6e6!important} .sttcontact {color: #e2e2e2!important; background: #313438!important} .sidebar h2, .sidebar h3 {color: #e6e6e6!important; background: rgba(0,0,0,.2)!important} #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .thong-tin h1, .thong_tin ul li p, #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content, i.icon-fb, subs {color: #e6e6e6!important} .congcupost a, .congcupost a, .dropdown-link, .thich-mau-toi {color: #898f9c!important} .sidebar .popular-posts ul li{border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important} .ttthem .tieude {color: #e6e6e6!important} .img-thumbnail, .hoveranh .ttthem {border: 1px solid #3e4247!important} #comments {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important } .comment_body {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .comment_body p, .comment_reply {color: #e6e6e6!important} .react{border-bottom: 1px solid #3e4247!important} headert {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .topBar_message {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -113px!important; opacity: 1!important;} .topBar_friend {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -150px!important; opacity: 1!important;} .topBar_notification {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -250px!important; opacity: 1!important;} .topBar_lock {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important ;background-position: 0 -350px!important; opacity: 1!important;} .topBar_arrow {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -468px!important; opacity: 1!important;}</style>")
}
if (gio == 1) {
document.write ("<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><div class='dark-mode-note'><i class='fa fa-moon-o' aria-hidden='true'></i> Bạn đang ở chế độ Dark Mode. Chế độ này sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn !</div></b:if><style>body {background: #171c25!important} #leftmenu ul li {color: #ededed!important} #leftmenu ul li:hover{color: #000!important} #leftmenu h9 {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li:hover {color: #000!important} a:link, a:visited {color: #4976d1} .post {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: none!important} .snippets {color: #e6e6e6!important} .post-body {color: #e6e6e6!important} h1.post-title, .chu-de {color: #e6e6e6!important} .post-status, .tkn-post-contact {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .tkn-title-post {border: 1px solid #313438!important; background: #313438!important; color: #e6e6e6!important} .sttcontact {color: #e2e2e2!important; background: #313438!important} .sidebar h2, .sidebar h3 {color: #e6e6e6!important; background: rgba(0,0,0,.2)!important} #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .thong-tin h1, .thong_tin ul li p, #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content, i.icon-fb, subs {color: #e6e6e6!important} .congcupost a, .congcupost a, .dropdown-link, .thich-mau-toi {color: #898f9c!important} .sidebar .popular-posts ul li{border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important} .ttthem .tieude {color: #e6e6e6!important} .img-thumbnail, .hoveranh .ttthem {border: 1px solid #3e4247!important} #comments {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important } .comment_body {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .comment_body p, .comment_reply {color: #e6e6e6!important} .react{border-bottom: 1px solid #3e4247!important} headert {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .topBar_message {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -113px!important; opacity: 1!important;} .topBar_friend {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -150px!important; opacity: 1!important;} .topBar_notification {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -250px!important; opacity: 1!important;} .topBar_lock {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important ;background-position: 0 -350px!important; opacity: 1!important;} .topBar_arrow {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -468px!important; opacity: 1!important;}</style>")
}
if (gio == 2) {
document.write ("<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><div class='dark-mode-note'><i class='fa fa-moon-o' aria-hidden='true'></i> Bạn đang ở chế độ Dark Mode. Chế độ này sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn !</div></b:if><style>body {background: #171c25!important} #leftmenu ul li {color: #ededed!important} #leftmenu ul li:hover{color: #000!important} #leftmenu h9 {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li:hover {color: #000!important} a:link, a:visited {color: #4976d1} .post {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: none!important} .snippets {color: #e6e6e6!important} .post-body {color: #e6e6e6!important} h1.post-title, .chu-de {color: #e6e6e6!important} .post-status, .tkn-post-contact {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .tkn-title-post {border: 1px solid #313438!important; background: #313438!important; color: #e6e6e6!important} .sttcontact {color: #e2e2e2!important; background: #313438!important} .sidebar h2, .sidebar h3 {color: #e6e6e6!important; background: rgba(0,0,0,.2)!important} #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .thong-tin h1, .thong_tin ul li p, #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content, i.icon-fb, subs {color: #e6e6e6!important} .congcupost a, .congcupost a, .dropdown-link, .thich-mau-toi {color: #898f9c!important} .sidebar .popular-posts ul li{border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important} .ttthem .tieude {color: #e6e6e6!important} .img-thumbnail, .hoveranh .ttthem {border: 1px solid #3e4247!important} #comments {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important } .comment_body {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .comment_body p, .comment_reply {color: #e6e6e6!important} .react{border-bottom: 1px solid #3e4247!important} headert {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .topBar_message {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -113px!important; opacity: 1!important;} .topBar_friend {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -150px!important; opacity: 1!important;} .topBar_notification {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -250px!important; opacity: 1!important;} .topBar_lock {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important ;background-position: 0 -350px!important; opacity: 1!important;} .topBar_arrow {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -468px!important; opacity: 1!important;}</style>")
}
if (gio == 3) {
document.write ("<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><div class='dark-mode-note'><i class='fa fa-moon-o' aria-hidden='true'></i> Bạn đang ở chế độ Dark Mode. Chế độ này sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn !</div></b:if><style>body {background: #171c25!important} #leftmenu ul li {color: #ededed!important} #leftmenu ul li:hover{color: #000!important} #leftmenu h9 {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li:hover {color: #000!important} a:link, a:visited {color: #4976d1} .post {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: none!important} .snippets {color: #e6e6e6!important} .post-body {color: #e6e6e6!important} h1.post-title, .chu-de {color: #e6e6e6!important} .post-status, .tkn-post-contact {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .tkn-title-post {border: 1px solid #313438!important; background: #313438!important; color: #e6e6e6!important} .sttcontact {color: #e2e2e2!important; background: #313438!important} .sidebar h2, .sidebar h3 {color: #e6e6e6!important; background: rgba(0,0,0,.2)!important} #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .thong-tin h1, .thong_tin ul li p, #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content, i.icon-fb, subs {color: #e6e6e6!important} .congcupost a, .congcupost a, .dropdown-link, .thich-mau-toi {color: #898f9c!important} .sidebar .popular-posts ul li{border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important} .ttthem .tieude {color: #e6e6e6!important} .img-thumbnail, .hoveranh .ttthem {border: 1px solid #3e4247!important} #comments {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important } .comment_body {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .comment_body p, .comment_reply {color: #e6e6e6!important} .react{border-bottom: 1px solid #3e4247!important} headert {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .topBar_message {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -113px!important; opacity: 1!important;} .topBar_friend {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -150px!important; opacity: 1!important;} .topBar_notification {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -250px!important; opacity: 1!important;} .topBar_lock {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important ;background-position: 0 -350px!important; opacity: 1!important;} .topBar_arrow {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -468px!important; opacity: 1!important;}</style>")
}
if (gio == 4) {
document.write ("<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><div class='dark-mode-note'><i class='fa fa-moon-o' aria-hidden='true'></i> Bạn đang ở chế độ Dark Mode. Chế độ này sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn !</div></b:if><style>body {background: #171c25!important} #leftmenu ul li {color: #ededed!important} #leftmenu ul li:hover{color: #000!important} #leftmenu h9 {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li {color: #e6e6e6!important} #ban-be-right ul li:hover {color: #000!important} a:link, a:visited {color: #4976d1} .post {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: none!important} .snippets {color: #e6e6e6!important} .post-body {color: #e6e6e6!important} h1.post-title, .chu-de {color: #e6e6e6!important} .post-status, .tkn-post-contact {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .tkn-title-post {border: 1px solid #313438!important; background: #313438!important; color: #e6e6e6!important} .sttcontact {color: #e2e2e2!important; background: #313438!important} .sidebar h2, .sidebar h3 {color: #e6e6e6!important; background: rgba(0,0,0,.2)!important} #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .thong-tin h1, .thong_tin ul li p, #sidebar .widget-content, #sidebar2 .widget-content, i.icon-fb, subs {color: #e6e6e6!important} .congcupost a, .congcupost a, .dropdown-link, .thich-mau-toi {color: #898f9c!important} .sidebar .popular-posts ul li{border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important} .ttthem .tieude {color: #e6e6e6!important} .img-thumbnail, .hoveranh .ttthem {border: 1px solid #3e4247!important} #comments {background: rgba(0,0,0,.2)!important; border: 1px solid rgba(0,0,0,.2)!important } .comment_body {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .comment_body p, .comment_reply {color: #e6e6e6!important} .react{border-bottom: 1px solid #3e4247!important} headert {background: rgba(0,0,0,.2)!important} .topBar_message {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -113px!important; opacity: 1!important;} .topBar_friend {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -150px!important; opacity: 1!important;} .topBar_notification {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yd/r/wuVA4K8h9Dr.png)!important; background-position: 0 -250px!important; opacity: 1!important;} .topBar_lock {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important ;background-position: 0 -350px!important; opacity: 1!important;} .topBar_arrow {background-image: url(https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/ys/r/F_1u1QXSAvd.png)!important; background-position: 0 -468px!important; opacity: 1!important;}</style>")
}

--

URL: http://notepad.linkthuthuat.com/